Matthew Boulton (1728-1809)

Next » « Previous

Seated three-quarter portrait of Matthew Boulton.

Back to Elton